تبلیغات
هر عکسی بخوای اینجا هست - عکسهای خارق العاده از بوجود آمدن جنین تا تولد یک کودک


pregnancy01.jpg

نتیجه آمیزش .....ورود اسپرم مرد به تخمك زن

pregnancy02.jpg


pregnancy03.jpg

pregnancy04.jpg

تكثیر سلولی

pregnancy05.jpg

pregnancy06.jpg

مراحل استخوان بندی و رویش گوشت

pregnancy07.jpg

pregnancy08.jpg

pregnancy09.jpg

pregnancy10.jpg

pregnancy11.jpg

pregnancy12.jpg

خدا در كتاب آسمانی قرآن می فرماید:

سپس نطفه را بصورت علقه [= خون بسته‏]، و علقه را بصورت مضغه [= چیزى شبیه گوشت جویده شده‏]، و مضغه را بصورت استخوانهایى درآوردیم؛ و بر استخوانها گوشت پوشاندیم؛ سپس آن را آفرینش تازه‏اى دادیم؛ پس بزرگ است خدایى که بهترین آفرینندگان است!